Eng Bg
НОВИНИ
09.05.2024
Eef
Теодор Шейтанов - Генерален секретар на Европейската Федерация по конен спорт

С голямо задоволство научихме за избора и назначението на Теодор Шейтанов за Генерален секретар на Европейската федерация по конен спорт. Това е изключително признание за неговите възможности и е поредното стъпало в развитието му. И ние сме горди, че кадър от конния спорт на България и българин е поставен на тази висока и престижна позиция.

От името на целия екип на Българската федерация по конен спорт, искаме да поднесем нашите най-сърдечни поздравления за заслуженото назначение на Теодор Шейтанов като Генерален секретар на EEF!

Желаем дълголетие и много успехи!

10.04.2024
БФКС лого
Решения на Управителния съвет на БФ по конен спорт от заседание, състояло се на 03.04.2024г.

 

На свое заседание на 03.04.2024г. Управителният съвет  на БФ по конен спорт взе следните решения:

 

1. Приема за нови членове на БФ по конен спорт:

Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе;

Клуб по конен спорт Кабиюк - 2024.

2. Суспендиране и отпадане от членство на клубове по конен спорт, членове на БФ по конен спорт

Управителният съвет на БФ по конен спорт констатира, че:

2.1. поради  липса на регистрирано участие с минимум един кон и един състезател (в тандем),  в минимум едно състезание от държавния спортен календар (ДСК) през спортно-състезателната 2023г. и на основание чл. 15, ал. 2 от Устава е суспендирано членството на следните клубове – членове на федерацията: Клуб по конен спорт  БОЛКАН ХОРСИС (рег. № в ММС 131-053 -  17/06/2020);  Клуб по конен спорт КАБИЮК (рег. № в ММС 131-005 - 20/12/2019);  Клуб по конен спорт РУСЕ-ЕНДЮРАНС (рег. № в ММС 131-060 - 13/04/2021); Клуб по конен спорт СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ  (рег. № в ММС 131-050 - 08/06/2020).

2.2.поради липса на регистрирано участие с минимум един кон и един състезател (в тандем) в минимум едно състезание от ДСК през спортно-състезателните 2022г. и 2023 г. и на основание чл. 17,  т. 3 от Устава е прекратено поради отпадане членството на следните клубове: Клуб по конен спорт БТБ-Русе ( рег. № в ММС 131-036 - 05/03/2020 ); Клуб по конен спорт ПЕРУН-София (рег. № в ММС 131-048 - 03/06/2020); Клуб по конен спорт САЛЛА ЛАПИЦАНЕР (рег. № в ММС 131-026 - 20/12/2019). 

3. Утвърждава  Финансови такси на БФ по конен спорт за 2024г.

4. На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Устава  свиква редовно отчетно общо събрание на БФ по конен спорт, което ще се проведе на 15 май 2024г., от 10.30 часа в гр. София, Стадион „Васил Левски“, Пресклуб „България“, при следния дневен ред: 1. Приемане на Доклад за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2023г.; 2. Приемане на Годишен финансов отчет на Българска федерация по конен спорт за 2023г.; 3. Приемане на Бюджет за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2024г.

Поканват се всички клубове по конен спорт – членове на федерацията, да вземат участие чрез своите законни представители или упълномощени лица. Материалите за събранието са на разположение на членовете в офиса на Българска федерация по конен спорт. При липса на кворум на основание чл. 23 от Устава на Българска федерация по конен спорт събранието ще се проведе същия ден в 11.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Извън дневния ред на събранието се предвижда свободен разговор на Ръководството на БФ по  конен спорт с клубовете по конен спорт редовни членове по следните теми:

  1. Настоящо състояние на конния спорт;
  2. Добри практики в България и чужбина;
  3. Проблеми на конния спорт в България
  4. Предложения за развитие на конния спорт;
  5. Комуникация на ръководството на федерацията с клубовете: положителни страни и възможности за подобренията;
  6. Други въпроси към ръководството на БФКС.

На събранието имат право да присъстват до 3-ма представители от даден клуб.

5.  Приема  Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2023г. и ги внася за разглеждане  в Общото събрание

6. Приема  Бюджет за дейността на Българска федерация по конен спорт за 2024г и го внася за разглеждане в Общото събрание

7. Утвърждава Инструкция за определяне на изискванията, критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министерството на младежта и спорта, за подпомагане дейността на клубовете по конен спорт

Инструкцията е  публикувана на сайта на БФ по конен спорт.

8. В т.  Разни, по предложение на Тодор Гергов и Стоица Аргилашки УС на БФ по конен спорт обсъди възможностите за регистрация на Сдружение на всички юридически лица, свързани с конете, конния спорт и конната индустрия  за обединение на общите усилия за съхранение и развитие на коневъдството, конния спорт и всички съпътстващи дейности, което ще даде по-добро представителство пред държавни и общински органи,  обществени  организации, сдружения  и други трети лица.

 

12.02.2024
Download
Решения на Управителния съвет на БФ по конен спорт от заседание, състояло се на 08.02.2024г.

 

На свое заседание на 08.02.2024г. Управителният съвет  на БФ по конен спорт взе следните решения:

1.     Утвърди Годишният  спортно - състезателен календар на федерацията за спортно - състезателната 2024г.

2.   а/    Утвърди НАРЕДБА за организиране и провеждане на първенства и турнири, включени в държавния спортен календар през 2024г.

      б/ Утвърди допълнения в Кодекса за поведение;

3. Утвърди  Финансови такси на БФКС за 2024г.

4.Обсъди  спортното гражданство на Валерия Литовченко и даде съгласие за участието й като български гражданин от името на БФ по конен спорт в международни състезания

5. Прие за нови членове на БФ по конен спорт клубовете по конен спорт: Сдружение „Клуб по конен спорт Хипокамп“ гр. Асеновград  и Сдружение „Клуб по конен спорт- Горановски с. Алтемир“

6. Разни

- Бе обсъдена проблематиката за официалните лица,  тяхната квалификация и бъдеща подготовка и развитие;

- Обсъдено бе стимулирането на развъдчиците на спортни коне чрез обявяването им при участие на състезания и вписването им в протоколите на същите с  имената на произведените от тях коне;

- Обсъдена бе необходимостта от заседание на комисията за промени и допълнения в „ИНСТРУКЦИЯ За определяне на изискванията, критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министъра на младежта и спорта, за подпомагане дейността на клубовете по конен спорт“

 

всички новини >>
Първите пони ездачи у нас вече с награди.
Първите смели пони ездачи у нас вече регистрираха участие на турнирите по прескачане на препятствия в Божурище и Житница. Децата показаха добри умения и получиха и първите си награди.
Longines120x120
ПОТРЕБИТЕЛИ
Вход за регистрирани потребители
Facebook_logo
СПОРТЕН КАЛЕНДАР
23.05.2024-26.05.2024
CSI2*-W (A), CSI1* (A), CSIYH1* 5yo (A), CSIYH1* 6-7yo, CSIOJ, CSICh-B
КБ Фригопан
23.05.2024-26.05.2024
CCI3*S,CCI2*L,CCI2*S,CCI1*-Intro
Kaposvar, HUN
24.05.2024-26.05.2024
CCI2*,CCI1*-Intro И НАЦИОНАЛНО
Floresti, ROU