Новини
Bfks_logo (2)
27.10.2023
Решения на УС на БФКС от заседание проведено на 25.10.2023

Управителният Съвет (УС) на Българска Федерация по Конен Спорт (БФКС)   проведе свое онлайн заседание на 25.10.2023г. при следния дневен ред:

1.           Обсъждане на програми за финансиране от Министерството на Младежта и Спорта (ММС);

2.           Въпроси за обсъждане в комисиите по дисциплини необходими при подготовка на проектите за финансиране;

3.           Спортен календар за 2024г.;

4.           Спортист на годината;

5.           Обсъждане възможности за изработване нов сайт на БФКС

6.           Свикване на извънредно Общо събрание във връзка с утвърждаване на Информация за дейността на БФ по конен спорт за 2023г. и приемане на Оценка за дейността на клубовете по конен спорт през  2023г.,  свързано с Програмата за финансиране на клубовете през 2024г.

7. Разни

 

По първа точка от дневния ред бяха обсъдени и взети решения БФКС  да кандидатства пред ММС за финансиране по следните програми:

-  Програма за Високо спортно майсторство и Олимпийска подготовка - 2024г.

- Програма за кадрово осигуряване на Високото спортно майсторство и Олимпийската подготовка - 2024г.

- Програма за развитието на спорта  за хора с увреждания - 2024г.

- Програма за Спортните клубове 2024г.

По втора точка от дневния ред след продължителни дискусии и предложения УС на БФКС реши комисиите по дисциплини да обсъдят и приемат в пряка комуникация със селекционерите на националните отбори:

1. Отчети за представянето на националните отбори през състезателната 2023г.

2. Стратегия за развитието на дисциплината през 2024г., включваща:

 а) основни цели с желаните резултати, включващи състезанията от най-високо ниво;

 б) конкретни цели– състезанията включени в Международния Спортен Календар (МСК) с очаквани резултати

в) разширените състави на националните отбори по възрасти и дисциплини

3. Утвърждаване на националните селекционери за включване в програмата за кадрово осигуряване

4. Предложения за промени в Наредбата за организация и провеждане на проявите от ДСК

УС взе решение, селекционерите на националните отбори да проведат персонални разговори със състезателите, личните треньори и клубовете по конен спорт за изясняване техните планове за подготовка и възможност за участие в проявите на националните отбори. Комуникацията  да се осъществява официално по електронна поща и това да е практика за цялата спортно-състезателна година.

Отказ за участие в международна проява при повикване да се осъществява официално с посочени мотиви. При съмнение за обективността на мотивите, селекционерът или УС могат да изиска външно мнение (лекар, ветеринарен лекар, т.н) за потвърждение. При неоснователен отказ за участие в националните отбори, състезателят, след решение на УС, може да бъде суспендиран от участие в националните отбори за определен период от време.  Окончателното включване за участие в спортна проява на национален отбор да се осъществява след ветеринарен преглед осъществен от ветеринарния лекар на съответната дисциплина.

Посочените по-горе материали да бъдат внесени в офиса на БФКС с протокол от заседанието на комисията до 20 ноември 2023 година

Окончателното обсъждане ще бъде проведено на разширено съвещание на 16.01.2024 г. в гр. Пловдив - хотел „Санкт Петербург“-  заседателна зала.

По  трета точка от дневния ред бяха взети следните решения:

На комисиите по дисциплини и Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг да бъде предоставен проект за календар, включващ утвърдени от ФЕИ състезания съобразени с основни състезания, в които традиционно участват български ездачи и прояви от календара, предоставен от Гръцката федерация.

Да бъдат поискани и календарите на Румънската и Турската федерации за 2024г., които също да бъдат предоставени на комисиите за съобразяване при изготвяне на окончателния вариант на спортен календар за 2024г. Комисиите да обсъдят и определят датите, местата и форматите на проявите от ДСК, които да залегнат в проекта за календар за 2024 година

С протокол от свое заседание комисиите да предоставят своите предложения за МСК и ДСК в офиса на БФ по конен спорт  до 20.11.2023г..

Така изготвената рамка на календара да бъде изпратена до организационните комитети и клубове, които желаят да организират открити турнири и квалификации с оглед предложения за включване на прояви в календара за 2024г.

Окончателното обсъждане ще бъде проведено на разширено съвещание на 16.01.2024г. в гр. Пловдив - хотел „Санкт Петербург“ -  заседателна зала.

По четвърта точка от дневния ред УС на БФ по конен спорт реши:

Конкурсът за спортисти на годината да се осъществи чрез гласуване от клубовете по конен спорт, редовни членове на федерацията. Предложението и гласуването да бъде по дисциплини, включващо всички възрастови групи за всяка дисциплина поотделно.

Спортните прояви и постигнатите в тях резултати за включване на състезателите в проекто - листата да бъдат оповестени предварително чрез сайта на БФКС.

Клубовете, желаещи да участват в определянето на спортистите на годината в отделните дисциплини да осъществят това до 10.01.2024г. с оглед излъчване десетте най-добри спортисти за всяка дисциплина и да се обяви на разширеното съвещание на 16.01.2024 г.

По пета точка от дневния ред  УС реши да възложи на Теодор Шейтанов и Станислав Райков да изготвят концепция за изработка на  нов сайт, като предложат срокове за изпълнение по етапи с финансова обосновка.

Заданието да бъде осъществено от БФКС чрез Комисията по организация на събития свързани с конния спорт, медии и маркетинг, която да осъществява и контрола по изпълнение на заданието. След обсъждане в УС на БФКС, да се осигури нужното финансиране.

По шеста точка от дневния ред и във връзка с изискванията на Програмата за оценка дейността на клубовете по конен спорт за 2024г. във основа на постигнати резултати от 2023г. и изричното изискване на ММС за приемане на тази оценка от Общо събрание на БФ  по конен спорт,

УС реши:

Свиква  извънредно общо събрание на Българска федерация по конен спорт на 16.01.2024г. в гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург“ - заседателна зала от 13.00 часа при следния дневен ред:

Утвърждаване на Информация за дейността на Федерацията през 2023г. и на Оценка на дейността през 2023 г. на клубовете по конен спорт членове на Федерацията, съгласно изискванията на Програмата за развитие на спортните клубове през 2024г. на  Министерство на младежта и спорта и Инструкцията  на БФ  по конен спорт за определяне на изискванията, критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министъра на младежта и спорта, за подпомагане дейността на клубовете по конен спорт.

По т. 7 от дневния ред „Разни“ УС реши:

Създава работна група под ръководството на Веляна Желязова и по един представител, излъчен от всяка от комисиите по дисциплини, за преглед и предложения за промени  на  Инструкцията на БФКС за определяне на изискванията и критериите, условията и реда за разпределяне на годишните финансови средства, одобрени от Министъра на младежта и спорта, за подпомагане на дейността на клубовете по конен спорт. Тези критерии ще бъдат окончателно утвърдени от УС на БФКС.

БФКС, чрез официално писмо, да обърне внимание на Организационния комитет по организацията и провеждането на Купа Република България 2023г. на КСБ „Ген. Крум Лекарски“ по отношение настаняване на конете.

 Въведете текста на новината тук.