Новини
Logo bef
04.10.2022
Протокол работна среща спортни прояви прескачане на препятствия

Днес, 30.09.2022 г. в ЦУМ. , се състоя работна среща, на която присъстваха: Тодор Гергов – председател на БФ по конен спорт, д-р Крум Рашков и Петър Чолаков - зам.председатели на БФ конен спорт, Стоица Аргилашки – председател на Комисия организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг при БФ по конен спорт, както и ръководителите на базите, на които се организират основните състезания: международни, държавни и турнири: Димана Колева –  КСБ „Ген. Крум Лекарски”, Анна Гочева – КСБ „Тракиец”,  Димитър Ангелчев – КСБ „Фригопан” и Стефан Бурджев – КСБ „Студенец”.  Анна Гочева взе участие чрез интернет конферентна връзка. Отсъстваше Стефан Бурджев поради ангажименти.

Работната среща е инициирана от ръководството на БФ по конен спорт, във връзка с извършен анализ на организацията и провеждането на спортните прояви в дисциплината прескачане на препятствия. Наред с добрата организация в техническо отношение, при този анализ бяха констатирани и някои слабости, които създават напрежение сред клубовете и участниците в тях.

Настоящата работна среща се свиква предвид горните констатации и във връзка с изготвянето на календара на БФ по конен спорт за 2023 г.

След проведените дискусии и направени анализи с единодушие бяха взети следните решения:

 1.       Кандидатстването за домакинство на проявите от Държавните шампионати да бъде по предварително изработени и приети от Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг, съгласувано с Комисията по прескачане на препятствия и приети от УС, критерии и правила.

2.        Разпределянето на домакинствата да става въз основа на критериите, предпочитанието на комисията по съответната дисциплина и гласуване от УС.  

3. След като бъдат определени датите на международните състезания и държавните първенства в страната, да се даде равен шанс на всички организатори на състезания за избор на дати , като се съобразят с датите на традиционните турнири от календара.

4.        Да бъдат изработени от Комисията по организация на събития, свързани с конния спорт, медии и маркетинг, съгласувани с Комисията по прескачане на препятствия и приети от УС критерии и правила, по които да бъдат категоризирани проявите по прескачане на препятствия, организирани в страната. С тази категоризация се цели да се даде възможност за организиране на различен тип прояви.

5.        При изготвяне на календара да се разшири географията на базите, организатори на спортни прояви, чрез което да се стимулира и създаването на по-добра инфраструктура и условия за организация и провеждане: плацове, боксове, хранене, настаняване и т.н;

6.       С оглед намаляване разходите по участие: такси, наем боксове, хотели и т.н. да бъдат организирани еднодневни състезания със статут на квалификации за млади коне;

7.       Тясно свързване на таксите правоучастие с наградния фонд за всяко изпитание поотделно, както е записано в наредбата на БФКС; 

8.       Да се определи таван на цените на фуражите, предлагани от базата домакин по време на проявите, съобразен с крайната цена на доставката му;

9.       Да се оптимизира предлагането на храна при организацията на състезанията, като при възможност да се удовлетворяват изискванията на различните категории гости, и участници в ценово отношение;

10. С оглед улесняване организацията и провеждането на проявите да се положат максимални усилия от страна на ръководството на федерацията за въвеждането и използването на програмата „Екуип“.

Протокол: д-р Крум Рашков