Новини
Logo bef
02.10.2017
Отворено писмо

Уважаема г-жо Катя Здравкова ,

Във връзка с вашето писмо беше извършена детайлна проверка на действащото законодателство по част от въпросите, които поставяте   и които излизат извън сферата на действие на Българска федерация „Конен спорт“ (БФКС).

Независимо от некоректния тон на Вашето писмо и изцяло необоснованите обвинения, които отправяте към нас, които считам, че се дължат на обида и неудовлетвореност от получената „услуга“, считам че този отговор е необходим, защото Вие поставяте някои нерешени проблеми, които от една страна засягат изобщо (в цялост) конната езда, част от която е БФКС и от друга страна хвърлят петно върху федерацията.

Следва да се има предвид,  че по отношение на конните бази съществуват поне четири основни регулации: i) конна база като животновъден обект, ii) идентификация на конете, които се отглеждат на конната база;; iii) конната база като спортен обект; iv) подготовка и регистрация на спортно-педагогическите кадри, които извършват учебно – тренировъчна и спортно – състезателна дейност на територията на конната база.

i)                    Съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност всеки обект, в който се отглеждат животни, включително и конните бази, където се отглеждат коне, подлежи на регистрация като животновъден обект. Регистрацията, както  и контрола за спазване на ветеринарномедицинското законодателство от животновъдните обекти се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са установени в Наредба № 44/2006г. Според чл. 19, т. 14 от посочената наредба, едно от основните задължения на собственика и ползвателя на животновъдния обект е да осигури подходящо обучение на персонала относно изпълнението на ветеринарномедицинските изисквания;

 

ii)                  Всеки кон, навърщил 6-месечна възраст, преди отделянето от майка си следва да бъде  идентифициран в обект ветеринарен лекар, отговорен за съответния животновъден обект. Идентификацията се изразява чрез поставяне на чип и издаване на паспорт, съдържащ задължителни реквизити и уникален (за целия свят) номер. След това коня се вписва в Интегрираната информационна система на БАБХ „ВетИС“;

 

iii)                Съгласно чл. 96 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) Министерството на младежта и спорта (ММС)  води публичен регистър на всички спортни обекти – държавна и общинска собственост, както и на тези частни спортни обекти, на които се провеждат държавни първенства и международни състезания по съответните видове спорт. Посоченият регистър е достъпен на официалната интернет страница на министерството. От своя страна БФКС води публичен регистър на спортните обекти, на които клубовете по конен спорт – членове на федерацията осъществяват своята дейност. Този регистър е достъпен на официалната интернет страница на федерацията. Следва да се има предвид, че като сдружение с нестопанска цел и национална спортна федерация БФКС има право да администрира САМО своите членове и носи отговорност САМО за спортните обекти на своите членове. Всеки гражданин може да направи справка в горните регистри и да установи, кои са спортните бази, на територията на които осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност официално регистрирани клубове по конен спорт – членове на Българска федерация Конен спорт. За всички останали  конни бази в страната – знайни и незнайни ( в това число и за посочената от Вас конна база „Нова звезда“ край гр. София ), за лицата, който работят там и за правилата, по които се работи там, БФКС няма законови правомощия и отговорности. В допълнение, чл. 49, ал. 2 от  ЗФВС установява задължение за общините да водят  публичен регистър на спортните обекти  и съоръжения на тяхната територия. При проверка в официалния сайт на Столична община установихме, че няма публикуван регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на Столична община. Предполагам, сама разбирате, че неизпълнението на това законово задължение не може да се вмени във вина на БФКС, независимо кой как си „вдига четирибуквието“, както Вие предпочитате да се изразявате

 

iv)                В съответствие с действащата Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от Министъра на физическото възпитание и спорта, треньорски и инструкторски кадри в областта на конния спорт могат да подготвят НСА „В.Левски (с висше и средно образование), регистрираните по надлежния ред центрове за професионална квалификация, какъвто към момента е Центъра за професионална квалификация към „Иком интелект“ ООД и Тракийския университет в Стара Загора - до края на 2017г. Спортно-педагогическите кадри подлежат на вписване в регистъра на спортно-педагогическите кадри на БФКС и в националния регистрър на спортно-педагогическите кадри, воден от ММС. Тези регистри са публични. Съгласно чл. 23 от посочената наредба лицата, които не са вписани в националния регистър на ММС, НЯМАТ ПРАВО да осъществяват дейности по обучение и тренировки и/или да изпълняват треньорски и инструкторски длъжности по който и да било вид спорт. В регистъра на БФКС и в националния регистър на ММС са вписани спортно – педагогическите кадри (треньори и инструктори), които извършват  дейности по обучение и тренировки за клубовете по конен спорт, членове на федерацията. Други лица (включително и лица, осъществяващи дейност на посочената от Вас конна база „Нова звезда“ край гр. София ), не са искали от нас вписване в регистъра. Съгласно чл. 24, ал.1  от наредбата определени от министъра на младежта и спорта лица или структурни звена в министерството на младежта и спорта осъществяват планови или извънпланови проверки на спортно-педагогическите кадри, вписани в националния регистър за съответствието им с минималните изисквания, определени в наредбата. Следователно всеки може да направи справка в горните публични  регистри относно това, кои са регистрираните спортно – педагогически кадри в областта на конния спорт и да повери детето си на тях, а не на хора, които фактически упражняват треньорска или инструкторска дейност без да имат право на това.

Това са сухите факти произлизащи от българското законодателство. Ясно е, че в него има празноти по отношение контрола на инструкторските кадри извършващи обучителна дейност по езда извън системата на федерацията, защото няма организация която да контролира туристическата и любителска езда в базите извън системата на спорта. За това в заключение си позволявам  да посъветвам всички, които имат намерение да практикуват конна езда, ПРЕДИ да започнат занимания, да направят необходимите проверки в посочените по – горе официални регистри и при необходимост да се обърнат за информация към служителите на БФКС. Най малкото при ползване услугите от лица в конните бази изввън системата на спорта да се информират за тяхната правоспособност да извършват обучение по конна езда.

Бих се радвал ако съм успял да отговоря на Вашите въпроси, а чрез Вас публикувайки този отговор на сайта на федерацията да предотвратя бъдещи инциденти причинени от некомпетентни инструктори по конен спорт.

Д-р Крум Рашков

Зам. Председател БФКС .