Новини
Logo bef (1)
12.04.2016
КСБ "Хан Аспарух" - София - обръщение към г-н Красен Кралев - Министър на ММС и г-жа Фандъкова - кмет на гр. София

вх. No СОА16-НЦ62-554/12.04.2016 - Столична община

вх. No 09-00-2117/12.04.2016 - Министерство на младежта и спорта

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

             Обръщам се към Вас за да изразя моето и това на цялата конно-спортна общественост  безпокойство относно ситуацията около „КСБ „Хан Аспарух“ в гр. София във връзка с  изграждането на третия лъч на метрото.

            За съжаление, независимо от пряката ни заинтересованост като федерация отговорна за конния спорт в страната и въпреки обстоятелството, че  КСБ „Хан Аспарух“ е национален център по конен спорт, където осъществяват дейност повече от осем клуба - наши членове, никой не намери за необходимо да ни запознае с предложението на Столична община да отчужди част от терена на базата и да използва други части от него за дълъг период от време. Никой от отговорните органи не си зададе въпроса, дали отцепването на тези терени от  обекта няма да наруши нормалното му функциониране като конен център?

            На базата на откъслечна и неофициална информация, получена оттук оттам разбрахме, че от обекта ще бъдат отчуждени 7.5 декара, които ще бъда предадени към гараж „Земляне“, а други 5 декара ще бъдат ползвани в продължение  на пет години за други дейности, различни от спортното му предназначение. 

            Като всички граждани и за нас е ясно, че изграждането на метрото в нашата столица е една от приоритетните задачи и затова до днес бяхме взели решение, ако с отнемането на тези терени не се нарушава нормалното функциониране на базата и нейната цялост като спортно съоръжение, да приемем в името на развитието на столицата идеята на Столична община без възражение.

            Впоследствие отново неофициално бяхме информирани, че за пет годишно ползване се предлага да бъдат отнети терени с голяма площ, включваща голяма част от състезателния тревен плац. Това не само нарушава целостта на базата, а изцяло я осакатява и я прави непригодна за състезания за посочения период от време. Нашето безпокойство се засили още повече от факта, че отдадената за ползване част от обекта ще бъде и асфалтирана, което прави плаца невъзстановяем, а базата превръща в нещо друго различно от спортен обект. Бих желал да попитам, ако бъде асфалтиран половината терен на футболен стадион, от него след петгодишно ползване би ли станал отново стадион? Къде по света с лека ръка се унищожават спортни обекти независимо от развитието на съответната инфраструктура? Има полемика за отсичането на дърво, както и при нарушаване целостта на градинка, което е правилно, а защо няма никаква полемика при унищожаването цял спортен обект с национално значение, защо това не буди недоумение и се счита за нормално? Още повече, че тези странни действия се извършват в годината, в която София е определена за столица на спорта. Как биха приели нашите гости от чужбина едно такова действие и то от страна на Столична община със съгласието на Министерството на младежта и спорта? Всички тези въпроси нямат нормален и обоснован отговор. Използвам случая да Ви напомня, че няма столица в Европа, на територията на която да няма конен център. И тези обекти са в самия център -има във Виена, Париж, Лондон, Будапеща, Стокхолм, Берлин и т.н. Те съществуват стотици години и никой не си е и помислял да ги премести  или да ги осакати.

            Във връзка със създадената ситуация с КСБ „Хан Аспарух“ и изразената към нас и чрез нас изключителна загриженост за бъдещето на националната база за конен спорт в София и България Ви моля настоятелно да бъдем информирани официално за идеите за отчуждаване на терени, техния размер и  къде са ситуирани. Какви площи се предвижда да бъдат отдадени за ползване, на кого и за какъв период от време, тяхното ситуиране, време и начин на използване, както и кой ще бъде отговорен за тяхното възстановяване впоследствие като част от националната конно-спортна база.

            Бих желал да изкажа становището на клубовете по конен спорт, техните членове и деятели, любителите на конния спорт, които ползват базата, на всичките ни членове в страната и това на БФ конен спорт, че категорично не сме съгласни да бъдат унищожавани или отдавани терени, които биха направили базата неизползваема за какъвто и да е срок, а унищожаването на тревния плац на обекта е абсолютно неприемлива възможност.

 При унищожаване на складовата база за фураж без която е немислимо съществуването на обекта, да бъде изградена нова такава на подходящо място преди събарянето на съществуващата.

Искането ни е да бъде съгласувана с нас идеята за отчуждаването на терена, неговото ситуиране и площ, като същото искане имаме и относно терена, предвиден за отдаване.  Бихме приели евентуално предложение, ако тези терени не засягат спортните и тренировъчни съоръжения и не нарушават дейността на базата.

В очакване на Вашето разбиране и мъдро решение.

С уважение,

Тодор Гергов

Председател