Новини
Logo bef
17.03.2015
БФКС обявява конкурс за селекционер на националния отбор по Издръжливост

БФКС обявява конкурс за слекционер на националния отбор по издръжливост. Определена е комисия в състав: Председател Дамян Илиев и членове: Бистра Колева, Иван Стойчев, Теодора Костова, Николай Узунов, която да прегледа документите на участниците и да проведе конкурса.

І. Основни функции и отговорности

 

1. Селекционерът на националния отбор по издръжливост се определя  на база проведен конкурс по документи и събеседване и се утвърждава от Управителния съвет на БФКС.

2. Правомощията на селекционера са :

- изготвя и представя пред Управителния съвет предложения за развитие на националните отбори, както и отчети за постигнатите резултати на състезателите в дисциплината издръжливост по години, прояви и възраст на състезателите;

- предлага на БФКС след съгласуване в комисията по издръжливост проявите от държавния спортен календар по класове, като участва в изработването на техническите условия за провеждането им;

- определя разширените състави на националните отбори за съответната спортно

състезателна година и съставите за участие в конкретните спортни прояви;

- изготвя тренировъчен план – програма на членовете на националните отбори за съответната спортно – състезателна година;

- изготвя график за провеждане на тренировъчните лагер – сборове на националните отбори при организация на такива, съобразен с участията в международния спортен календар;

- провежда и ръководи тренировъчните лагер – сборове на националните отбори;

- в периодите подготовка периодично проверява нивото на подготовка на състезателите  и конете включени в разширения състав на националният отбор;

- контролира и оказва съдействие за подготовката на националните състезатели;

- координира ветеринарно – медицинското осигуряване на националните отбори и имунно – профилактичния план;

- изготвя и предлага на Управителния съвет международен спортен календар;

- изготвя критерии за селекция на съставите на националните отбори за участие в проявите от МСК, като организира контролни /тестови изпитания/въз основа на които определя съставите за участие във всяко състезание поотделно. Докладва пред комисията по издръжливост и УС за утвърждаване на определените от него състави.

- ръководи отборите при участията им в международни прояви с отборни класирания, световни и европейски шампионати ;

- периодично отчита пред Управителния съвет на БФКС хода на подготовката, резултатите от контрола на същата и участието в състезания;

- изготвя годишен отчет за подготовката и участието в състезания през годината, който внася за утвърждаване в Управителния съвет и Общото събрание на федерацията;

- до края на м. ноември на съответната година изготвя и внася за утвърждаване всички отчети за изминалата година, както и предложенията и тренировъчните планове за следващата година.

- след предоставяне на отчет за извършена от него дейност по посочените по-горе задължение през съответния месец има право на финансово възнаграждение по граждански договор;

 

І. Изисквания за заемане на позицията

 

1. Кандидатът трябва да притежава следните квалификации:

- минимум средно образование;

- правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

- ползване на английски език – говоримо;

- състезателен и треньорски опит в дисциплината.

 

2. Кандидатът трябва да представи в писмена форма план (стратегия) за развитие на дисциплината издръжливост в България за двегодишен период;

 

3. Кандидатът трябва да изложи в устна форма при събеседването своята преценка за състоянието на дисциплината издръжливост в национален, европейски и световен мащаб.

 

ІІІ. Необходими документи за кандидатстване

 

  1. Автобиография;
  2. Оригинал на диплом за завършено минимум средно образование;

3.      Оригинал на документ за квалификация, доказващ правоспособност за треньор или инструктор по конен спорт;

4.      План (стратегия) за развитие на дисциплината издръжливост в България за двегодишен период;

Документите на кандидатите ще се приемат в срок до 20 март 2015 година  в офиса на Българска федерация по конен спорт.

Събеседването на кандидатите ще се проведе между 26 – 31 .03.2015 г.